Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hem

Vårt program

Våra kandidater

Kontakt

En kyrka för dig!

#3 Rune Holmberg Norrsunda

 

Vilka är era hjärtefrågor i Svenska kyrkan?

Vi ska arbeta för att kyrkan blir en naturlig del för människor i vardagen.

Alla ska känna sig välkomna och betydelsefulla oavsett ålder och livssituation.

Ett rikt utbud av aktiviteter och gudstjänster ska finnas som tilltalar alla åldersgrupper både dagtid och kvällstid i de fyra församlingarna.

Vi vill att ett aktivt miljöarbete ska genomsyra kyrkans alla verksamheter. Målet ska vara miljödiplomering i enlighet med agenda 2030.

 

Vad vill er nomineringsgrupp prioritera och varför?

Med välskött ekonomi och en budget i balans ser vi till att det finns personal till all viktig verksamhet:

gudstjänster, musik, barn- och familjeverksamhet och diakoni.

Verksamhet för barn och ungdom ska även fortsättningsvis vara kostnadsfri.

Det är viktigt att bevara vårt kulturarv, förvalta och underhålla våra byggnader,

anpassa byggnader till önskad verksamhet samt utveckla våra kyrkogårdar.

 

Vilken är den största utmaningen Svenska kyrkan står inför och hur tror ni den löses på bästa sätt?

Den störst utmaningen i våra församlingar är att öka antalet döpt och behålla deras intresse för kyrkan.

Kyrkan ska vara lättillgänglig och samtidigt erbjuda djup och utmaningar.

Grunden för kyrkans överlevnad är att barn och unga hittar sin hemvist i kyrkan och att kyrkan erbjuder verksamhet för alla,

i alla delar av livet. Viktigt att information om kyrkans verksamheter når alla församlingsbor så att de hittar allt som erbjuds.

 

Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?

Vår nomineringsgrupp är den enda nomineringsgrupp som har flera medlemmar från varje församling.

Vi är engagerade och delaktiga.

Vi vill påverka församlings- och gudstjänstlivet genom att vara volontärer och deltagare i församlingarnas verksamheter.

Vi vill som förtroendevalda ta ansvar för kyrkans utveckling och mångfald och vara en garant för att verksamhet bedrivs i våra fyra församlingar.

Det är viktigt med utbildning och samtal om kristen tro för att förstå kyrkans budskap, traditioner och värdegrund.

 

#4 Ulrika Tjälldén Husby-Ärlinghundra

 

Vad är huvudbudskapet för Kyrkan över partierna?

Kyrkan över partierna vill att kyrkan ska utvecklas, inte avvecklas.

Kyrkan över partierna vill att Du ska känna dig hemma i Din kyrka och församling och känna att de är till för just Dig, inte tvärt om.

 

Varför ska man rösta på Kyrkan över partierna?

Vi tycker att kyrkan ska styras utifrån medlemmarnas behov och inte vara toppstyrt.

De allra flesta som idag är aktiva inom sina församlingar gör det inte utifrån sitt parti utan för att de vill delta i kyrkans och församlingens aktiviteter.

Kyrkan över partierna har inget nationellt partipolitiskt program att ta hänsyn till utan verkar utifrån den lokala församlingens verksamhet.

Vi som går i kyrkan och är med på aktiviteter vill vara med och påverka hur våra församlingar utvecklas.

Vi tror på att människor ska känna att kyrkan är relevant för dem och att kyrkan och församlingsarbetet ska vara spännande, roligt och lockande.

Vi ser det som att det ju är en självklarhet att alla är lika värda och lika välkomna, så det är inget vi särskilt lyfter.

 

Hur vill Kyrkan över partierna utveckla Märsta pastorat?

Vi vill att kyrkans medlemmar ska känna att kyrkan är viktig för dem och samhället.

Det ska finnas aktiviteter som känns relevanta och lockande för alla, oavsett livssituation.

Vi vill att kyrkan ska vara mer aktiv i att visa vad den står för och att den i det långa loppet blir en

mer aktiv och attraktiv samlingspunkt för församlingarnas medlemmar.

Det gäller allt ifrån gudstjänster, diakoni, dop, konfirmation, till andra aktiviteter som

sopplunch, syjunta, kör, ungdomshäng m.m,

 

Det är viktigt att du röstar!

Tyvärr är det en låg andel av Svenska Kyrkans medlemmar som röstar.

Det gör att varje röst är extra viktig för att kunna påverka Märsta pastorat i den riktning Kyrkan över partierna står för.

Kyrkan över partierna är den enda nomineringsgrupp som inte är partibunden och som är aktiv i alla pastorats fyra församlingar.

 

#1 Bengt Larsson Husby-Ärlinghundra

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Den öppna verksamheten för vuxna genom träffpunkter t.ex. caféer, soppor, afternoon tea, körverksamhet och pilgrimsvandringar.

Brytpunktens arbete är viktigt!

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Satsning på verksamheter för barn och ungdom och musikaktiviteter.

 

#2 Arn Linder Valsta

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Diakoni, kontakten med samhället, Gudstjänster

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Synas mer i samhället

Informera vad ett medlemskap innefattar

 

#5 Christian Thomsen Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Välkomnande för nya och gamla kyrkobesökare.

De fyra attributen, mission, diakoni, lärande o gudstjänst.

Viktigt att samtliga är välkomna.

Sprider det kristna budskapet.

Musik. Jag hörde en fantastisk musik idag när vår kantor spelade Bach o M.Reger.

Mycket musik, det genomgående temat i kyrkan

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Mer musik. mer länkar till vår positiva historia,

t.ex. Martin Luther.

Mer kring miljövård, inte bara symbolpolitik som plastpåsar.

Vi måste tala om kyrkan som skogsförvaltare.

Berätta vilka medel kyrkan får in och som skickas vidare till hjälp till tredje världen.

Världens barn, satsa mer på ungdomar och försöka förmå en del att stanna "lite längre".

 

#6 Christer Westling Husby-Ärlinghundra

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Viktigast är att kyrkan finns kvar där någonstans, kan utgöra en mötesplats i en osäker värld.

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Att kyrkan kan medverka i den stora omställningen, klimatomvandlingen,

en vändpunkt så radikal att Jesus förmodligen skulle ha insett vidden av det bättre än någon av oss:

Tiden är inne! Omvänd er och tro på budskapet! (Markus 1:15)

 

#8 Gunilla Karlsson Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Mycket görs bra. T.ex. Jumix.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Lyssna mer på varandras tankar och åsikter.

 

#9 Inga Mattsson Skepptuna

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Bra musikverksamhet.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Bättre info och annonsering.

 

#10 William Pyk Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Den varierade verksamheten – redan nu finns det något som passar de flesta.

Finnas där för människor som behöver hjälp på ett eller annat sätt – en trygg plats.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Utnyttja de resurser vi har. Lokaler och människor finns, använd dessa för att nå fler.

Lyssna på medlemmarna istället för partipolitiken,

vad vill de ha?

Modernisera och digitalisera mera, men bara som ett komplement till det som redan finns – glöm inte det traditionella.

Varför skall man vara med i Svenska Kyrkan?

Visa upp fördelarna och varför man skall stanna kvar eller gå med igen.

 

#12 Anne Egnell Husby-Ärlinghundra

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Konserter o musik.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Visa vägen framåt i omställningen för en frisk planet.

Tänka på Skapelsen med alla dess varelser.

Återvinna resurser o fasa ut plast.

Lyssna på församlingsborna.

 

#13 Marianne Holmberg Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Verksamhet för äldre, t.ex. soppluncher, cafégemenskap

Musik och körer.

Fredagsvagnen i Valsta, Biblioteket i Rosersberg.

Gudstjänster med kör och musik.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Mer gemensam verksamhet för barn och föräldrar.

Mer verksamhet för unga och unga vuxna, möjlighet till läxläsning, filmkvällar, musicerande,

utrymme för unga där de får ”hänga” och umgås i samarbete med vuxna i en inbjudande miljö.

Verksamhet för barn och unga under skolloven, t.ex. dagläger, uteaktiviteter i alla församlingar.

Öka samarbetet med skolorna. Mer verksamhet för vuxna kvällstid

Tydligare information om all bra verksamhet som kyrkan bedriver varje vecka.

 

#15 Annika Strömqvist Tarrodi Valsta

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Mässor, gudstjänster, andakter, samtalsgrupper och sorgegrupper.

Dop, vigsel, begravning. Konserter o liknande. Diakoni, stöd i utsatthet osv.

Öppna kyrkor. Själavård, förbön, Musikverksamhet, Barnverksamhet,

SOS jourhavande präst, beredskap vid svåra händelser med samtalsstöd tex.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Alltid tydliggöra det kristna budskapet, undervisa mer !!! alla olika sorts grupper, tex vuxna, barn, ungdomar," nykristna " osv.

Tala om Jesus och visa på Honom i det vardagliga livet.

Ha Bibeln aktuell och visa på den som rättesnöre.

Undvika " utslätning " av det kristna. Alltid först och främst leva efter Guds bud.

Jesus i Centrum alltid. Stå emot omgivande samhällets avkristning. Akta kyrkan för inre förfall.

Arbeta med såväl de gamla välkända psalmerna, som att skriva nya, tex med och för barn.

Dramatisering av kända berättelser och skeenden ur Bibeln.

 

#16 Ulf Lindqvist Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Att kyrkan är öppen för alla oavsett religion eller etnisk tillhörighet.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Att kyrkan är lyhörd, och ställer upp om det sker kriser i samhället samt hjälper till och stöttar personer i samhället

som behöver hjälp med mat och andra Diakonala möten.

 

 

#17 Maya Eriksson Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Det som finns är bra. men allt kan bli bättre.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Bättre barnverksamhet

Egen vaktmästare i Norrsunda Skånela.

Mera musik, typ konserter och mera körer i gudstjänsterna.

Satsa på adventskonsert.

 

#20 Pernilla Almquist Husby-Ärlinghundra

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Att vi satsar på unga ledare så att det blir naturligt att stanna kvar i kyrkan efter konfirmationen

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Försöka att på något sätt öka intresset för att vara volontär i kyrkan

som t.ex. gudstjänst/kyrkvärd.

 

 

#21 Christine Wessman Rinman Norrsunda

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Förvaltare och bärare av vår kultur, historiskt och i nutid. Musikens budbärare.

Kyrkan representerar oss alla, oberoende av bakgrund och ställning i samhället

Alla har varit och är välkomna. Möjligheter att träffas över gränserna, soppkök, utbildning etc.

Mycket mer finns att lyfta fram, men detta känns aktuellt för mig idag

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Bli mer medveten om kyrkans betydelse, inte bara som vår religionsbärare

utan framför allt det kristna budskapets förmedlare om kärlekens betydelse

oberoende av religion, bakgrund eller nationalitet.

Medmänsklighet och engagemang över politiska gränser!

Våga att rakryggat stå upp för detta – störst av allt är kärleken!

Ungdomsarbetet – visa förslag till meningen med livet-engagemang i

medmänsklighet och glädjen i mötet med andra människor.

 

 

#22 Monica Rostö Skepptuna

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Finns till hands för människor som behöver.

Erbjuder Gemenskap.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Just att erbjuda gemenskap skulle kanske kunna göras ännu bättre men

det hänger ju på oss, att vi engagerar oss. (dessutom har vi ju levt i coronatid länge nu)

 

#27 Björn Waldén Valsta

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Kyrkan är bra på att genomföra gudstjänster.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Kyrkan är dålig på att marknadsföra sig.

Kyrkan behöver en ekonomi i balans.

 

#29 Annica Wahlberg Skepptuna

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Det kyrkan gör bra är de viktiga huvuduppgifterna som är gudstjänster och förrättningar.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Det som jag önskar är att det fanns plats i de anställdas tjänster för att skapa nya aktiviteter,

evenemang och mötesplatser i församlingarna eller på pastoratsnivå med betoning på

kultur och miljöfrågor utifrån ett andligt perspektiv.

Det diakonala arbetet skulle också behöva utökas.

 

 

#33 Anders Wennerblom Valsta

 

Vad tycker du att kyrkan gör bra?

Jag tycker att kyrkan gör det bra med all kör- och musikverksamhet

och även det diakonala arbetet.

 

Vad tycker du att kyrkan ska göra mer?

Mer av meditativ verksamhet, stilla bön, gudstjänster med inlagd stillhet som

t ex hos Mariadöttrarna. Samhället idag är så hektiskt och allt ska gå så snabbt,

så man behöver ibland stilla sig och bara ta in nya intryck.

 

Hela kandidatlista:

 

#

Namn

Församling

1.

Bengt Larsson

Husby-Ärlinghundra församling

2.

Arn Linder

Valsta församling

3.

Rune Holmberg

Norrsunda församling

4.

Ulrika Tjälldén

Husby-Ärlinghundra församling

5.

Christian Thomsen

Norrsunda församling

6.

Christer Westling

Husby-Ärlinghundra församling

7.

Yakub Güven

Valsta församling

8.

Gunilla Karlsson

Norrsunda församling

9.

Inga Mattsson

Skepptuna församling

10.

William Pyk

Norrsunda församling

11.

Ulf Lorandsson

Valsta församling

12.

Anne Egnell

Husby-Ärlinghundra församling

13.

Marianne Holmberg

Norrsunda församling

14.

Gunilla Ahlman

Husby-Ärlinghundra församling

15.

Annika Strömqvist Tarrodi

Valsta församling

16.

Ulf Lindqvist

Norrsunda församling

17.

Maya Eriksson

Norrsunda församling

18.

Anders Eriksson

Skepptuna församling

19.

Vanessa Pettersson

Husby-Ärlinghundra församling

20.

Pernilla Almquist

Husby-Ärlinghundra församling

21.

Christine Wessman Rinman

Norrsunda församling

22.

Monica Rostö

Skepptuna församling

23.

Christina Ohlsson

Husby-Ärlinghundra församling

24.

Josef Güven

Valsta församling

25.

Owe Karlsson

Norrsunda församling

26.

Ingegerd Penn

Skepptuna församling

27.

Björn Walldén

Valsta församling

28.

Åke Ossmark

Husby-Ärlinghundra församling

29.

Annica Wahlberg

Skepptuna församling

30.

Pia Sandberg

Norrsunda församling

31.

Bo Ohlsson

Husby-Ärlinghundra församling

32.

Anna-Carin Falk

Norrsunda församling

33.

Anders Wennerblom

Valsta församling

34.

Inga-Lisa Paulsson

Husby-Ärlinghundra församling

35.

Carl Lindvall

Norrsunda församling

36.

Zeki Güven

Valsta församling

37.

Joakim Brodin

Norrsunda församling

 

 

 

Rösta i kyrkovalet 19 september!

 

Hem

Vårt program

Våra kandidater

Kontakt

 

 

 

Graphical user interface, text

Description automatically generated